Anna Wywioł

Pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Asystentka (2015-2017) w Katedrze Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej Wydziału Sztuki UP. Założycielka Akademii Rysunku, Malarstwa i Historii sztuki. Kulturoznawca, absolwentka filmoznawstwa (o spec. medioznawczej) w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę magisterską, pisaną pod kierunkiem prof. Eugeniusza Wilka - „Reklama w sztuce - sztuka w reklamie. Analiza wybranych zjawisk artystycznych, które wpłynęły na dzisiejszy wizerunek reklamy”, obroniła w 2010 r. W 2016 r. ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego.

W 2019 r. obroniła doktorat - dysertacja, pisana pod kierunkiem prof. dr hab. Rafała Solewskiego, dotyczyła współczesnych strategii w poetyce reklamy („Współczesne strategie w poetyce reklamy jako wyznaczniki jej możliwej autonomiczności. Próba ujęcia krytycznego”). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół szeroko pojętej sztuki i marketingu, mediów audiowizualnych, fotografii, designu, inertekstualnych relacji sztuki (głównie współczesnej) i kultury popularnej, cyberkultury, reklamy (skojarzonej z „antropologią codzienności”) oraz estetycznych aspektów komunikatów perswazyjnych.

  Brała udział w licznych konferencjach naukowych i jest autorką kilkunastu tekstów, których tematyka oscyluje wokół jej zainteresowań badawczych, m.in.:
 • Zwrot ikoniczny w kulturze współczesnej. Reklama jako zdarzenie wizualne, balansujące na granicy sztuki wysokiej i popularnej,
 • Ostatnia wieczerza Leonarda da Vinci a współczesna „liturgia konsumenta”,
 • Postać dziecka w skomercjalizowanym świecie współczesnym — wizerunek dziecka w reklamie,
 • Współczesna reklama a dziedzictwo awangardy. Kubizm i surrealizm,
 • Tożsamość dzieła sztuki. Interpretacja obrazu malarskiego jako synteza tożsamości twórcy i odbiorcy,
 • Kult ciała w kulturze współczesnej - zmysłowość i erotyka na gruncie reklamy,
 • Mieszkanie poetyckie - koncepcja twórczości Władysława Wołkowskiego,
 • Koncepcja konstrukcji rytmicznych i  harmonicznych Władysława Wołkowskiego,
 • Wzorzec kobiecości i męskości - portret płci w reklamie,
 • Życie i twórczość Władysława Wołkowskiego w perspektywie pamięci komunikatywnej,
 • Uczta dla oka. Jedzenie jako temat malarskich przedstawień,
 • Fotografia ciała jako gra cytatu i kreacji. Nagość w obiektywie,
 • Gra. Dzieło sztuki i reklama (tekst napisany wraz z prof. Rafałem Solewskim),
 • O sztuce w reklamie - malarstwo w hołdzie dla produktu,
 • Ersatz pamięci. Między Stryjem a Krakowem (recenzja wystawy Sławy Harasymowicz w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie),
 • Klisze pamięci - płaszczyzna płótna jako autobiograficzna przestrzeń semantyczna. Stanisław Wywioł - projekt „Pamięci Tadeusza Kantora” (1986–2015),
 • Film jako produkt marketingowy: aspekty estetyczne i perswazyjne działań marketingowych - studium dwóch przypadków,
 • Przestrzeń codziennego doświadczenia artysty. Między feerią barw a szarą rzeczywistością,
 • Seksualizacja jako kategoria estetyczna. Infantylizacja kobiecego wizerunku w reklamie oraz próby przełamania schematu,
 • Współczesne strategie w poetyce reklamy. Relacje wytworów reklamowych ze sztuką,
 • Szok w kampanii społecznej. Współczesne strategie obrazowania przemocy wobec dzieci.

Od 2011 r. prowadziła łącznie 35 przedmiotów na trzech Wydziałach – Filologicznym, Sztuki oraz Wydziale Humanistycznym. Prowadzone kursy (w kolejności alfabetycznej): Analiza dzieła sztuki, Analiza dzieła sztuki współczesnej, Analiza i interpretacja fotografii, Analiza przekazów wizualnych, Animacja kultury, Autopromocja i marketing sztuki, Cyberkultura, Elementy sztuki współczesnej, Formy i narzędzia komunikacji, Historia designu, Historia fotografii, Instytucje ochrony dóbr kultury, Kampanie promocyjne, Komunikacja audiowizualna, Komunikacja wizualna: film, fotografia, kampanie reklamowe, Kultura alternatywna, Kultura designu, Metody analizy przekazów audiowizualnych, Obiekty dziedzictwa kulturowego UNESCO, Poetyka reklamy, Praca z tekstem naukowym, Psychologia reklamy, Regulacje prawne ochrony dóbr kultury, Teoria komunikacji wizualnej, Teoria telewizji, Wiedza o mediach i kulturze audiowizualnej, Wprowadzenie do ekonomiki mediów, Wprowadzenie do komunikacji wizualnej, Współczesna kultura polska, Współczesne teorie kultury, Wybrane zagadnienia z historii dizajnu, Wybrane zagadnienia z historii sztuki, Zagadnienia kultury współczesnej, Zagospodarowanie obiektów dziedzictwa kulturowego w regionie, Zarządzanie kulturą czasu wolnego.

Zainteresowania naukowe reklamą i marketingiem przekładała również w formie praktycznej na projekty realizowane przez pracowników Wydziału Sztuki, np. Bon na Innowację, w którym była odpowiedzialna za przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie wyników badań marketingowych gry edukacyjnej w ramach projektu wzorniczego - grupowej edukacyjnej gry planszowej przeznaczonej dla dzieci w wieku 7-9 lat (2016). Dodatkowo, jako grafik, włącza się w działalność Uniwersytetu, opracowując identyfikację wizualną dla różnych wydarzeń, które odbywają się na uczelni oraz poza nią. Jest autorką ponad 20 logotypów, zarówno tych, tworzonych na potrzeby konferencji, jak i jednostek funkcjonujących w obrębie Uczelni (np. Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej, Ośrodka Badań nad Mediami). Stworzyła kilkadziesiąt projektów, w tym identyfikatorów, plakatów, bannerów reklamowych, materiałów promocyjnych – ulotek i folderów reklamowych, zaproszeń, roll-upów oraz okładek książek.Napisz do mnie!